Top amine (2 danh sách top)

Bình chọn 10 Anime xếp hạng cao nhất trên IMDb

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 câu nói ý nghĩa nhất trong anime/manga.

06-01-2019 10 0 0