Top đại học bách khoa (3 danh sách top)

Bình chọn 7 Trường có khoa công nghệ thông tin tốt nhất miền Bắc

06-01-2019 7 0 0

Bình chọn 10 trường Đại Học có nhiều mỹ nam nhất

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 8 Trường Đại học tốt nhất Hong Kong năm 2016

06-01-2019 8 0 0