Top đức quốc xã (2 danh sách top)

Bình chọn 10 nhà độc tài quân sự giỏi chinh chiến nhất thế giới mọi thời đại

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2

06-01-2019 10 0 0