Top heisenberg (2 danh sách top)

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong phim kinh điển Breaking Bad

06-01-2019 10 0 0

Bình chọn 10 nhân vật được yêu thích nhất trong các phim truyền hình Mỹ

06-01-2019 10 0 0