Top tướng (3 danh sách top)

Bình chọn 5 tướng solo mạnh nhất trong Liên Quân Mobile

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 5 tướng đi rừng leo rank nhanh nhất trong Liên Quân Mobile

06-01-2019 5 0 0

Bình chọn 7 tướng phá trụ nhanh nhất trong Liên Quân Mobile

06-01-2019 7 0 0